تبلیغات
علوم غریبه،حروف ابجد،حروف ابجد کبیر،فال حروف ابجد،جدول حروف ابجد،استخاره با حروف ابجد - سنگ و انگشتری
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

علوم غریبه،حروف ابجد،حروف ابجد کبیر،فال حروف ابجد،جدول حروف ابجد،استخاره با حروف ابجد
 

به وبلاگ من خوش آمدید
 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 اردیبهشت 1390 توسط آذرمنش 09352191655 http://inforosh.com
عین متن حلیة المتقین علامه مجلسی درمورد سنگ و انگشتری

صفحه ۲۷ تا ۴۰

فصل اول

در فضیلت انگشتر بدست کردن و آداب آن

مؤکد است مردان و زنان را انگشتر در دست راست کردن.

در بعضی از احادیث تجویز فرموده اند  که در دست چپ بکنند اما اگر نقش شریفی یا نگین شریفی داشته باشد باید  که در وقت استنجا بیرون آورد.

در حدیث صحیح از حضرت امام رضا (ع) منقولستکه اگر خواهی انگشتر را بدست راست کن و اگر خواهی به دست چپ.

بسند معتبر از حضرت امیرالمرمنین (ع) منقولستکه حضرت رسول (ص) در دست راست میکردند انگشتر را.

از سلمان فارسی رضی الله عنه مرویستکه حضرت رسول (ص) به حضرت امیر المؤمنین (ع) فرمود که : یا علی انگشتر در دست راست کن تا از مقربان باشی.

عرضکرد که یا رسول الله کدامند مقربان فرمود که جبرئیل و میکائیل پرسیدند که چه انگشتر در دست کنم فرمود که : عقیق سرخ بدرستیکه آن اقرار کرده است برای خدا بیگانگی و برای من پیغمبری و برای تو یا علی بآنکه وصی منی و برای فرزندان تو بامامت و برای دوستان تو ببهشت و برای شیعیان فرزندان تو بجنت الفردوس.

در حدیث معتبر منقولست که از حضرت موسی (ع) سؤال کردند که بچه علت حضرت امیر المؤمنین (ع) انگشتر در دست راست میکردند فرمود: زیرا که آن حضرت پیشوای اصحاب یمین استکه در قیامت نامه هایشنرا به دست راست میدهند و حضرت رسول (ص) در دست راست میکردند انگشتر را و این علامتی است برای شیعیان ما که باین علامت ایشانرا می شناسند و به محافظت کردن در وقت فضیلت نمازهای پنجگانه و بدادن زکوة  و بقسمت کردن مال خود با برادران مؤمن خود و امر بنیکی ها کردن و نهی از منکرها کردن.

از حضرت امیر المؤمنین (ع) منقولست که حضرت جبرئیل به حضرت رسول (ص) گفت هر که انگشتر در دست راست کند و غرضش سنت و متابعت تو باشد و ببینم او را که در قیامت متحیر مانده است دستش بگیرم و بتو و به حضرت امیر المؤمنین (ع) برسانم و از حصرت صادق منقولستکه از سنت پیغمبران  است انگشتر در دست راست کردن.

حضرت امیر المؤمنین (ع)  فرمود که: هر که انگشتری در دست چپ داشته باشد که نام خدا در آن باشد در وقت استنجا بدر آورد و در دست دیگر کند.

از حضرت صادق (ع) منقولست که انگشتر را ببند پائین انگشت برسانید.

در روایتی وارد شده است که انگشتر بسر انگشت کردن عمل قوم لوط است.در فقه الرضا (ع) مذکور است که در وقت انگشتر در دست کردن بگو اَلّلٰهُمَّ سُمْنی بِِسیماءِ الْایمٰانِ وَاخْتمْ لی بِخَیْرٍ وَاجْعَلْ عاقِبَتی اِلٰی خَیْرِ اِنّکَ اَنْتَ الْعَزیزُ الْاَکْرَمُ و ابن طاوس علیه الرحمه روایتکرده است که ایندعا بخواند اَلّلٰهُمَّ مُومِنی بسـیمٰاءِ الاِیْمٰانِ وَ تَوِّجنی بِتٰاجِ الْکَرامَةِ وَ قَلِّدْنی حَبْلَ الْاِسلٰامِ و لا تَخْلَعْ رِبْقَهَ الْایمٰانِ مِنْ عُنُقیِ.

 

فصل دوم

در بیان آنچه انگشتر از آن می سازند

سنتست که انگشتر از نقره باشد و مردانرا انگشتر در دست کردن حرام است و انگشتر آهن و برنج و فولاد  مردان و زنانرا مکروه است.

چنانچه منقولست  از حضرت صادق (ع) بسند صحیح و حسن که انگشتر رسول خدا (ص) از نقره بود.

در چندین حدیث معتبر منقولستکه حضرت رسول(ص) به حضرت امیر المؤمنین (ع) فرمد که یا علی انگشتر طلا در دست مکن که آن زینت توست در آخرت.

از حضرت امیر المؤمنین (ع) منقولستکه انگشتر غیر نقره در دست مکنید بدرستیکه رسول خدا (ص) فرمود پاک نیست دستی که در آن انگشتر آهن باشد.

در حدیث دیگر فرمود که پاک نکند خدا دستی که در آن انگشتر آهن باشد. و در حدیث معتبر دیگر از رسول (ص) منقولستکه نماز نکند مرد در انگشتر آهن و نهی فرمود از انگشتر برنج در دست کردن.

از حضرت صادق منقولستکه انگشتر از حضرت رسول (ص) از نقره بود و نگین نداشت و بر آن نقش کرده بود محمد رسول الله.

فصل سوم

در فضیلت عقیق

منقولست که حضرت امیر المؤمنین (ع) چهار انگشتر در دست می کردند انگشتر یاقوت برای شرافت و زینتش و فیروزه برای نصرت و یاریش و حدید صینی برای قوتش و عقیق برای حرز و دفع دشمن و بلاها.

و در حدیث صحیح از حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) مرویستکه عقیق فقر و درویشی را برطرف میکند و در دست کردن عقیق نفاق را زایل میکند.

در حدیث دیگر از آنحضرت منقولستکه هر که قرعه بانگشتر عقیق بزند بهرة او تمامتر بیرون میآید.

در حدیث معتبر از حضرت امام جعفر (ع) منقولست که انگشتر عقیق در دست کنید که مبارک است و هر که انگشتر عقیق داشته باشد امید هست که عاقبتش مقرون بخیر و نیکی باشد.

از ربیعه الراوی منقولستکه در دست حضرت امام زین العابدین (ع) انگشتر عقیق دید پرسید که این چه نگین است؟ فرمود که این عقیق رومی است.

حضرت رسول (ص) فرمود که: هرکه انگشتر عقیق در دست داشته باشد حاجتش برآورده است.

از حضرت صادق(ع) منقولستکه انگشتر عقیق مورث ایمنی است در سفر.

در حدیث دیگر از آن حضرت منقولستکه هر که انگشتری بگیرد که نگینش عقیق باشد پریشان نشود و عاقبت کارش البته نیکو باشد.

در حدیث دیگر وارد شده است حاکمی پی شخصی فرستاده بود بسبب جرمی، حضرت صادق(ع) فرمود که انگشتر عقیق باو برسانید چنان کردند مکروهی باو نرسید.

در حدیث دیگر منقولستکه شخصی به نزد حضرت رسول (ص) آمد و شکایت کرد که دزد در راه بمن رسید و اموال مرا برد حضرت فرمود چرا انگشتر عقیق در دست نداشتی که ان از هر بدی نگاه می دارد آدمی را.

بسند معتبر دیگر از آنحضرت منقول است که انگشتر عقیق در دست کنید مادام که آدمی آن انگشتر را با خود دارد اندوهی باو نمیرسد.

در حدیث معتبر دیگری فرمود که: انگشتر عقیق ا خود دارید که آن اول کوهیست که اقرار کرده است از برای خدا و بیگانگی و از برای من پیغمبری و ربای تو یا علی بامامت.

در حدیث معتبر از بشیر دهان منقول است که عرض کردم کدام یک از نگینها بر انگشت خود بنشانم فرمود که چرا غافلی از عقیق سرخ و عقیق زرد و عقیق سفید که اینها سه کوهند در بهشت اما کوه عقیق سرخ پس مشرفست بر خانة رسول خدا(ص) و اما کوه عقیق زرد پس مشرفست بر خانة حضرت فاطمه و اما کوه عقیق سفید پس مشرف است برخانة حضرت امیر المؤمنین (ع) و همة آنها یک خانه است و از زیر هر کوهی نهری جاری است از برف سردتر و از شیر سفیدتر و نمیخورد ار آن نهرها مگر آل محمد(ص) و شیعیان ایشان و هر سه نهر از کوثر میآید و بیکجا میریزد و این سه کوه تسبیح و تقدیس و تمجید الهی میکنند و از برای محبان آل محمد طلب آمرزش میکنند پش هرکه از شیعیان آل محمد یکی از این عقیقها را در دست داشته باشد نبیند مگر خیر و نیکی و فراخی روزی و سلامتی از جمیع بلاها و امان یابد از شر پادشاه ظالم و از هر چه آدمی از آن میترسد و حذر  مینماید.

در حدیث دیگر منقولستکه شخصی را از برابر حضرت امام محمد باقر(ع) گذرانیدند تازیانة بسیار بر او زده بودند حضرت فرمود انگشتر عقیق او کجاست اگر با او میبود تازیانه نمیخورد. و در روایت دیگر از حضرت امام جعفر صادق (ع) منقولستکه دستی به سوی آسمان بلند نمیشود که خدا دوستتردارد از دستی که در آن انگشتر عقیق بوده باشد.

در حدیث معتبر از حضرت امام حسین (ع) منقولستکه چون حضرت موسی (ع) در کوه طور با حق تعالی مناجات کرد و بر زمین نظر کرد حق تعالی از نور روی او عقیق را آفرید پس فرمود که : قسم خوردم بذات مقدس خود که عذاب نکنم به آتش جهنم دستی را که انگشتر عقیق در آن باشد اگر ولایت علی ابن ابیطالب(ع) داشته باشد.

در حدیث دیگر منقولستکه جبرئیل نازل شد بر حضرت رسول (ص) و گفت یا محمد پروردگارم سلامت میرساند و میگوید انگشتر را به دست راست بکن و نگینش را از عقیق بکن و بگو بعلی ابن ابیطالب(ع) پسر عمت که انگشتر را به دست راست بکن و نگینش را از عقیق بکن حضرت امیر المؤمنین (ع) پرسید که یا رسول الله (ص) عقیق کدام است فرمود کوهی برای خدا اقرار کرده است به یگانگی و برای من به پیغمبری و برای تو و اولاد تو بامامت و برای شیعیان تو ببهشت و برای دشمنان تو بجهنم.

از حضرت امیر المؤمنین (ع) منقولستکه نماز کسیکه انگشتر عقیق در دست داشته باشد بر نماز جماعتی که غیر عقیق در دست داشته باشند بچهل درجه زیادتی دارد.

سلیمان اعمش روایت کند که در خدمت حضرت امام جعفر صادق (ع) بودم در خانه منصور عباسی پس شخصی را بیرون آوردند که تازیانه خورده بود حضرت فرمود که ای سلیمان ببین انگشترش چه نگین دارد گفتن یابن رسول الله عقیق نیست  فرمود که ای سلیمان اگر عقیق بود تازیانه نمیزدند. او را گفتم یابن رسول الله دیگر بفرما فرمود که ای سلیمان انگشتر عقیق امان میبخشد از دست بریدن گفتم دیگر بفرما فرمود که ای سلیمان انگشتر عقیق امان میبخشد از خون گفتم دیگر بفرما فرمود که خدای عزوجل دوست میدارد که بلند کند به دعا بسوی او دستی را که در او نگین عقیق باشد گفتم دیگر بفرما فرمود که عجب دارم از دستی که در او نگین عقیق باشد چگونه خالی میماند از دینار و درهم گفتم یابن رسول الله دیگر بفرما فرمود که نگاه دارندة آدمی است از هر بلا گفتم یابن رسول الله دیگر بفرما فرمود که ایمن میگرداند از فقر گفتم یابن رسول الله روایت کنم این حدیث را از جدت حسین ابن علی(ع) از پدرش حضرت امیر المؤمنین (ع) ؟ فرمود بلی.

در روایت دیگر منقولستکه دو رکعت نماز با انگشتر عقیق در دست داشته با انگشتر عقیق بهتر است از هزار رکعت که با آن نباشد.

فصل چهارم

در فضیلت یاقوت زبرجد و زمرد

در حدیث معتبر از حضرت علی ابن موسی رضا (ع) منقولستکه انگشتر یاقوت در دست کنید که پریشانی را زایل میکند.

از حضرت امام جعفر صادق (ع) مرویستکه سنتست انگشتر یاقوت دردست داشتن.

از حضرت موسی صلولت الله علیه منقولستکه انگشتر زمرد در دست کردن موجب آسانی است که در آن هیچ دشواری نباشد.

در حدیث دیگر از حضرت امام رضا (ع) بهمین لفظ وارد شده است اما بلفظ زبرجد فرمود که انگشتر زمرد در دست داشتن بفقر را بتوانگری بدل میکند و فرمود که هر که انگشتر یاقوت زرد در دست کند فقیر نشود.

 

فصل پنجم

در فضیلت فیروزه و جزع یمانی

از حضرت امام جعفر صادق (ع) منقولستکه هر که انگشترفیروزه در دست داشته باشد دستش فقیر نشود.

از حسن بن علی بن مهران منقولستکه بخدمت حضرت امام موسی کاظم (ع) رفتم در انگشت آن حضرت انگشتری دیدم که نگینش فیروزه بود و نقشش الله الْمَلِکُ بود بسیار نظر کردم در آن انگشتر  فرمود که چه نظر میکنی؟

گفتم حضرت امیر المؤمنین (ع) انگشتر فیروزه داشته است که نقشش الله الْمَلِکُ بوده است فرمود که آن را میشناسی؟ گفتم نه فرمود که همان انگشتر است و این سنگی استکه جبرئیل برای رسول خدا بهدیه آورد از بهشت و آن حضرت به حضرت امیر المؤمنین (ع) بخشید.

از حضرت امیر المؤمنین (ع) منقولستکه جزع یمانی در دست کنید که رد نمیکند مگر متمردان شیاطین را.

از حضرت امام رضا (ع) منقولستکه حضرت امیر المؤمنین (ع) فرمود که رسول خدا (ص) بیرون آمدند و انگشتر جزع یمانی در دست  کرده بودند و با ما نماز کردند و چون از نماز فارق شدند انگشتر را بمن دادند و فرمودند که این انگشتر را در دست راست خود کن و با آن نماز بکن که نماز در جزع یمانی برابر هفتاد نماز است و تسبیح و استغفار میکند و ثوابش برای صاحبش نوشته میشود.

علی بن محمد حمیری گفت که دختر جعفربن محمود را خواستم و بسیار او را دوست میداشتم و فرزند از او بوجود نمی آمد بخدمت حضرت امام علی نقی (ع) رفتم و این مطلب را عرض کردم پس تبسم نمود و فرمود که بگیر این انگشتری که نگینش فیروزه باشد و بر آن نقش کن ای آیه را رَبِّ لٰا تَذَرْنی فَرْداً وَ اَنْتَ خَیْرُ الْوٰارثینَ چنان کردم یکسال نگذشت که از آن زن پسری بوجود آمد.

از حضرت رسول (ص) منقولستکه خداوند عالمیان میفرماید که من شرم میکنم از دستی که به سوی من بلند شود بدعا و در آن دست انگشتر فیروزه باشد پس او را ناامید برگردانم.

فصل ششم

در فضیلت در نجف و بلور و حدید صینی و سایر نگینها

بسند معتبر از مفضل بن عمر منقولستکه گفت روزی بخدمت حضرت امام جعفر صادق (ع) رفتم و انگشتر فیروزه در دست داشتم فرمود که ای مفضل فیروزه سیرگاه دیده های مردان و نان مومنه است یا دورگردانندة دردهاست از دیده های ایشان و من دوست میدارم برای هر مؤمن که پنج انگشتر در دست داشته باشد یاقوت و آن فاخرترین همه است و عقیق و آن خالص تر است برای خدا و برای ما اهل بیت و فیروزه و آن چشم را قوت میدهد و سینه را گشایش میدهد و قوت دل را زیاد میکند و چون پی کاری رود آن را در دست کند و پس چون برمیگردد حاجتش برآورده شده است و حدید صینی و آن را دوست ندارم که همیشه در دست داشته باشد و لیکن بد نمیدانم در دست کردن آن را در وقتیکه بدیده کسی میرود که از او ترسد از اهل شر برای انکه شر او ساکن میشود و حدید صینی شیاطین را دور میکند و باین سبب دوست میدارم که داشته باشم پنجم آن درّی که خدا در جف اشرف ظاهر میسازد بدرستیکه هر که آن را در دست کند بهر نظر کردنی بآن خداوند عالمیان زیارتی یا حجی یاعمره ای در نامه عمل او بنویسد که ثوابش ثواب پیغمبران و صالحان باشد  و اگر خداوند رحم نمیکرد بر شیعیان ما هر آیینه هر نگین از آن بقیمت بسیار میرسید و لیکن خداوند ارزان کرده است برای ایسان که توانگر و فقیر ایشان توانند در دست کرد. ابوطاهر میگوید این حدیث را به حضرت امام حسن عسگری (ع) عرض کردم فرمودکه این حدیث جدم حضرت امام جعفر صادق (ع) است گفتم شما هیچ چیز را بر عقیق سرخ اختیار نمیفرمائید فرمود بلی برای فضیلت و بسیاری که در آن وارد شده است بدرستیکه پدرم خبر داد مرا که اول کسی که انگشتر عقیق در دست کرد حضرت آدم بود دید که در عرش نوشته است اَنَا الْلّهُ لٰا اِلٰهَ اِلاّ اَنَا وَحْدی مُحَمَّدُ صَفْوَنیْ مِنْ خَلْقی اَیَّدْتُهُ باَخیهِ عَلِیٌ وَ نَصَرْتُهُ بِهِ تا آخر نامهای پنجگانه آل عبا، پس چون حضرت از آن درخت میوه خورد و بزمین آمد متوسل شد بسوی خدا باین نامهای مبارک و ببرکت این نامها خدا توبه اش قبول کرد پس حضرت آدم انگشتری از نقره ساخت و نگینش را از عقیق سرخ کرد و این نامهای پنجگانه را بر آن نقش کرد و آن انگشتر را در دست راست خود کرد پس این سنتی شد که پرهیزکاران از فرزندانش همه بسنت او عمل کردند.

از حضرت امام جعفر صادق (ع) منقولستکه نیکو نگینست بلور و از حسین بن عبدالله منقولستکه سؤال کردم از حضرت امام علی نقی (ع) که آیا خوب است انگشترکردن سنگریزه که از چاه زمزم بیرون آرند فرمد بلی اما چون خواهد استنجا کند از دست بیرون آورد یعنی اگر در دست چپ باشد.

فصل هفتم

در بیان آنچه سزاوار است که در نگین نقش کنند

حسین بن خالد بخدمت حضرت امام رضا (ع) عرض کرد که جایز است شخصی استنجا کند و در دستش انگشتری باشد که نقشش لٰا اِلٰهَ اِلاّ الْلّهُ باشد آن حضرت فرمو که خوب نمیدانم این را از برای او گفت مگر رسول خدا (ص) و پدر شما با انگشتر استنجا نمیکردند فرمود بلی ولیکن ایشان انگشتر را در دست راست میکردند پس از خدا بترسید و افترا بر ایشان نبندید پس فرمود که نقش نگین حضرت آدم لٰا اِلٰهَ اِلاّ الْلّهُ مُحَمَّدٌ رَسوُلُ اللهِ بود با خود ببهشت آورده بود و حضرت نوح چون بکشتی سوار شد حق تعالی باو وحی فرمود که ای نوح چون از رغق شده بترسی هزار مرتبه

لٰا اِلٰهَ اِلاّ الْلّهُ بگو پس دعا کن تا من تو را و مومنان را از غرق شدن نجات دهم پس چون کشتی به راه افتاد باد تندی وزید حضرت نوح از غرق شدن ترسید و او را مجال آن نش که هزار مرتبه لٰا اِلٰهَ اِلاّ الْلّهُ بگوید به زبان سریانی گفت  هَلُولیٰا اَلْفَاً الْفَاً یٰا مٰا رٰاثَقَن پس طوفان برطرف شد و کشتی به راه افتاد پس حضرت نوح فرمود که سخنی که خدا مرا به آن نجات بخشید سزاوار است که همیشه با من باشد پس در انگشترخود ترجمة عربی آن را بعربی نقش کرده لٰا اِلٰهَ اِلاّ الْلّهُ اَلْفَ مَرَّةٍ یٰا رَبِّ اَصْلِحْنی و حضرت ابراهیم (ع) را چون در کفه منجیق گذاشتند تا در آتش اندازند جبرئیل به خشم آمد حق تعالی باو وحی فرمود که چه چیز باعث غضب تو گردیده است گفت پروردگارا خلیل تست و هیچکس نیست در این وقت تو را بیگانگی پرستد بغیر از او دشمن خود و دشمن او را بر او مسلط گردانیده ای پس خداوند عالم بر او وحی فرستاد که ساکت باش کسی تعجیل در امور میکند که مثل تو بندة من است هرگاه که خواهم او را میگیرم پس جبرئیل خاطش مطمئن شد و بجانب ابراهیم ملتفت شد گفت آیا تو را حاجتی و کاری در این وقت هست فرمود به تو نه پس حق تعالی انگشتری برای او فرستاد که در آن شش حرف نقش شده بود لٰا اِلٰهَ اِلاّ الْلّهُ مُحَمَّدٌ رَسوُلُ اللهِ لٰاحَوْلَ وَ لٰا قُوَّةَ اِلاّ بِاللهِ فَوَّضْتُ اَمْری اِلَی اللهِ اَسْنَدْتُ ظَهْری اِلَی اللهِ حَسْبی اللهُ پس خدا وحی نمود که انگشتر را در دست کن که اتش بر تو سرد و سلامت میگردانم.و نقش نگین حضرت موسی (ع) دوحرف بود که از توریه بیرون آورده اِصْبِرْتُ جَرْ اُصْدُقْ تُنُجَ یعنی صبر کن تا مزد یابی راست گو تا نجات یابی و نقش نگین حضرت سلیمان این بود سُبْحٰانَ مَنْ اَلْجَمَ الْجِّنَّ بِکَلِمٰاتِهِ و نقش نگین حضرت عیسی دوحرف بود از انجیل بیرون آورده بود طُوبٰی لِعَبْدِ ذُکِرَ الله مِنْ اَجْلِهِ وَ وَیْلٌ لِعَبْدٍ نُسِیَ اللهُ مِنْ اَجْلِهِ یعنی خوشا حال بنده که یاد کرده شود خدا بسبب او و وای بر بنده ای که خدا فراموش شود از خاطره ها بسبب او و نقش نگین حضرت رسول (ص) این بود لٰا اِلٰهَ اِلاّ الْلّهُ مُحَمَّدٌ رَسوُلُ اللهِ نقش نگین حضرت امام حسن (ع)  این بود اَلْعِزَّةُ لِلّهِ و نقش نگین حضرت امام حسین (ع)  این بود اِنَّ اللهَ بٰالِغُ اَمُرِهِ و حضرت علی بن الحسین (ع) انگشتر پدر خود را در دست میکردند و حضرت امام محمد باقر نیز انگشتر حضرت امام حسین (ع) را در دست میکردند و نقش انگشتر حضرت امام جعفر صادق (ع) اَللهُ وَلّیی وَ عِصْمَتی مِنْ خَلْقِهِ و نقش انگشتر حضرت موسی (ع) حَسْبِیَ اللهُ بود پس جناب امام(ع) دست دراز کردند و نمودند انگشتر خود را که در دست داشتند و در حدیث صحیح از حضرت امام جعفر صادق (ع) منقولستکه نقش نگین حضرت رسول (ص) مُحَمَّدٌ رَسوُلُ اللهِ و نقش نگین جناب امیر المؤمنین صلوات الله علیه و سلامه علیه اللهُ الْمَلِکُ بود و  نقش نگین حضرت امام محمد باقر(ع)  اَلْعِزَّةُ لِلّهِ بود و در حدیث معتبر دیگری منقولستکه از آن حضرت پرسیدند آیا کراهت دارد که کسی در نگین غیر نام خود و پدر خود چیزی نقش کند حضرت(ع) فرمود که نقش انگشتر من اَللهُ خٰالِقُ کُلُ شَیْئی است و نقش انگشتر  پدرم اَلْعِزَّةُ لِلّهِ بوده و نقش انگشتر  حضرت امام زین العابدین(ع) الحمدالله العلی بود و نقش انگشتر  حضرت امام حسن (ع) حَسْبِیَ اللهُ بود و نقش انگشتر حضرت امیر المؤمنین (ع) اللهُ الْمَلِکُ بود.              

در روایت معتبر دیگر منقولست که نقش نگین  حضرت امام جعفر صادق (ع) این کلمات بود اَلّلٰهُمَّ اَنْتَ ثِقَتی فَقِنی شَرَّ خَلْقِکَ.

در حدیث صحیح از حضرت امام رضا (ع) منقولستکه نقش نگین  حضرت امام جعفر صادق (ع) اَنْتَ ثَقِتی فَاْعصِمْنی مِنَ النّاسِ بود و نقش نگین  حضرت امام موسی کاظم (ع) حَسْبِیَ اللهُ بود و در زیرش شکل گلی و در بالایش هلالی نقش کرده بودند.

در حدیث صحیح دیگری منقولستکه نقش نگین  حضرت امام رضا (ع) مٰاشٰاءَاللهُ لٰا قُوَّةَ اِلاّ بِاللهِ و در حدیث معتبر دیگر از حضرت امام رضا (ع) منقولستکه نقش نگین  حضرت امام زین العابدین(ع) این بود خَزیّ وَ شَقیٌ قٰاتِلُ الْحُسَینِ بْنِ عَلّی ٍ

عبدالله بن سنان میگوید که حضرت امام جعفر صادق (ع) انگشتر حضرت رسول (ص) را بمن نمود نگین سیاهی داشت و در دو سط نوشته بود مُحَمَّدٌ رَسوُلُ اللهِ در حدیث معتبر منقولستکه حضرت رسول (ص) نهی فرمود از آنکه صورت چیزی از حیوانات بر آن انگشتر نقش کنند و از حضرت امام جعفر صادق (ع) منقولستکه عقل مردانرا در سه چیز امتحان میتوان کرد در درازی ریشش و نقش انگشترش و کنیتش.

در حدیث دیگر فرمود که هر که نقش کند بر انگشترش مٰاشٰاءَاللهُ لٰا قُوَّةَ اِلاّ بِاللهِ اسْتَغْفِرُللهِ ایمن شود از فقر شدید و از حضرت امام رضا (ع) منقولستکه نقش نگین  حضرت امام محمد باقر(ع) چنین بود ظَنّی بِاللهِ حَسَنٌ و بِلْنَّبّی الْمُوْتَمَنْ وَ بِالْوَصّیِ ذی الْمنَنِ وَ بِالْحُسَیْنِ وَ الْحَسَنِ

در روایت دیگر از حضرت امام محمد باقر(ع) مرویستکه انگشتر حضرت امیر المؤمنین صلوات الله از نقره بود نقشش نِعْمَ الْقٰادِرُ اللهُ بودو در بعضی روایات وارد است که نقش نگین  امیر المؤمنین(ع) اَلْمُلْکُ لِله بود.

در روایت دیگ انگشتر داشتند از حدید صینی سفید صاف این کلمات در آن نقش فرموده بودند در هفت سطر و در جنگلها و در دشتها در دست میکردند کلمات این است اَعْدَدْتُ لِکُلِّ هَوْل لا اله اِلاّ اللهُ و لِکُلِّ کَرْبٍ لاحَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاَ بِاللهِ وَ لِکُلّ مُصیبَةِ نٰازِلَةِ حَسْبِیَ اللهُ وَ لِکُلِّ ذَنْبٍ کبیرَةٍ اسْتَغْفِرُللهِ و لِکُلِّ هََمَ وَ غَمّ قٰادِحٍ مٰاشٰاءَاللهُ وَ

لِکُلِّ نِعْمَةٍ مُتِجَّدّ ِدُ لِلّهِ مٰا بِعَلّیٍ بْنِ ابیطٰالِبٍ مِنْ نَعْمِ اللهِ  

و از اسماعیل بن موسی منقولستکه که انگشتر حضرت امام جعفر صادق (ع) تمامش از نقره بود و بر آن نقش بود یا ثقتی شر جمیع خلقک و از حضرت امام محمد باقر(ع) منقولستکه هر که در انگشتر خود آیه از قرآن نقش کند آمرزیده شود ابن طاووس علیه رحمة بروایت قاسم بن العلا نقلکرده از صافی خادم حضرت امام علی نقی (ع) که رخصت طلبیدم از آن حضرت بزیارت جدش حضرت امام رضا (ع) بروم فرمود که با خود انگشتری داشته باشی که نگینش عقیق زرد باشد و نقش نگین ماشاالله لا قُوَّهَ اِلاَ بِالله استغفرالله  باشد و بر روی دیگر نگین محمد و علی نقش کرده باشند چون این انگشتر را با خود داری امان یابی از شر دزدان و راهزنان و برای سلامتی تو تمامتر است و دین تو را حفظ کننده تر است. خادم گفت بیرون آمدم و انگشتریکه حضرت فرمود بهم رسانیدم و برگشتم که وداع کنم چون وداع کردم و دور شدم فرمود که مرا برگردانند چون برگشتم گفت ای صافی گفتم لبیک ای آقای من فرمود که باید انگشتر فیروزه هم با خود داشته باشی  بدرستیکه در میان طوس و نیشابور شیری برخواهد خورد بتو و قافله را منع خواهد کرد از رفتن تو پیش برو و این انگشتر را به شیر بنما و بگو که مولای من میگوید که دور شو از راه و باید که بر یکطرف نگین فیروزه الله الملک نقش کنی و بر طرف دیگر الملک لله الواحد القهار زیرا که نقش انگشتر  حضرت امیر المؤمنین (ع) الله الملک بود چون خلافت آنجانب برگشت الملک الله الواحد القهار نقش کرد و چون نگینش فیروزه بود و چنین نگینی امان می بخشد از حیوانات درنده و باعث ظفر و غلبه می شود در جنگلها ، خادم گفت که رفتم به سفر و بخدا سوگند که در همان مکان که حضرت فرموده بود شیر به سر راه آمد و آنچه فرموده بود بعمل آوردم و شیر برگشت .چون از زیارت برگشتم آنچه گذشته بودبخدمت آنجانب عرض کردم فرمود یک چیز ماند که نقل نکردی اگر خواهی من نقل کنم گفتم ای آقای من شاید فراموش کرده باشم فرمود که شبی در طوس نزدیک روضۀ حضرت امام رضا (ع) خوابیده بودی گروهی از جنیان بزیارت قبر میرفتند آن نگین را در دست تو دیدند و نقش آنرا خواندند پس آنرا از دست تو بدر آوردند و بردند نزد بیماریکه داشتند و آن انگشتر را در آب شستند و آب را به بیمار خود خورانیدند و بیمارشان صحت یافت پس انگشتر را برگردانیدند و تو در دست راست کرده بودی و ایشان در دست چپ تو کردند و چون بیدار شدی بسیار تعجب کردی و سببش را ندانستی و بر بالین خود یاقوتی یافتی و آنرا برداشتی و الحال دنبال توست و ببر بازار و آنرا به هشتاد اشرفی خواهی فروخت و این یاقوت هدیۀ آن جنیان است وکه برای تو آورده بودند. خادم گفت که یاقوت را بردم به بازار و آن را به هشتاد اشرفی فروختم و ایضاً سید بن طاوس روایت کرده ایت که شخصی آمد بخدمت جناب حضرت امام جعفر صادق (ع) و گفت من میترسم از حاک شهر جزیره و میترسم که دشمنان من او را با من بخشم آورند و ایمن نیستم از آنکه مرا بکشند آنجانب فرمودند که انگشتری بساز که نگین آن حدید صینی باشد و بر روی نگین آن سه سطر نقش کن در سطر اول اعوذ بجلال الله و در سطر دویم اعوذ بکلمات الله و در سطر سوم اعوذ برسول الله و در زیر نگینش دو سطر نقش کن سطر اول امنت بالله و کتبه و سطر دوم انی واثق بالله و رسله و در سطر سوم زیر نگین نقش کن اشهد ان لا اله ال الله مخلصا و در دست  کن آن انگشتر را در هر حاجتی که بر تو دشوار شود ودر وقتیکه ار آزار احدی از مردم ترسی و بدرستیکه حاجتهایت برآورده می شود و ترسهایت بایمنی مبدل می شود و زنیکه زائیدن بر او دشوار شود بر او ببندید که بمشیت خدا بزودی وضع حمل او شود و همچنین دفع میکند اثر چشم بد را و حذر کن که نجاستی و چربی به آن نگین نرسد و با خود به حمام و بیت الخلا مبر و خوب محافظت نما آنرا که از اسرار خدا است و شما شیعیان از دشمنان خود می ترسید بر جان خود که باید که این انگشتر را داشته باشد و از دشمنان پنهان دارید و تعلیم مکنید مگر به کسی که اعتماد براو داشته باشید  راوی حدیث گفت که من تجربه کردم و اثرش را یافتم .

از حضرت امام محمد باقر(ع) منقولستکه هرکه صبح کند در دستش انگشتر عقیق باشد که در انگشت دست راست کرده باشد پیش از آنکه نظرش بر کسی بیافتد نگین آنرا بجانب کف دست برگرداند و بان نظر کند و سوره انا انزلناه فی لیلة القدر را تا آخر بخواند پس بگوید امنت بالله وحده لا شریک له و کفرت بالجبت و الطاقوت و آمنت بسر ال محمد و علانیتهم و ظاهرهم و باطنهم و اولهم و آخرهم چون چنین کند خداوند عالمیان او را نگاهدارد آنروز از شر آنچه از آسمان نازل میشود و آنچه بالا میرود بسوی آسمان و آنچه در زمین فرو میرود و آنچه از زمین بیرون می آید  و در حرز و حمایت خدا باشد تا شام  و در حدیث دیگر منقولستکه هر که انگشتری از عقیق بسازد و در نگین آن نقش کند محمد نبی الله و علی ولی الله خدا او را از مرگ بد نگاهدارد و نمیرد مگر بر دین حق
طبقه بندی: علوم غریبه، 
برچسب ها: سنگ و انگشتری،  
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ